Persbericht EPD-LSP: “ ik geen toestemming”

Utrecht, 22 april 2013

Burgerrechtenvereniging Vrijbit voert actie tegen de hernieuwde invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD-LSP) als aanzet tot een monopoliesysteem voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens in de gehele zorgsector. 

De actie wordt ondersteund via de website www.ikgeentoestemming.nl via welke weg directe links gelegd worden met de juridische strijd van zorgverleners die zich verzetten tegen de dwang om zich bij het systeem te moeten aansluiten. 

Vrijbit heeft meer dan 100.000 flyers laten drukken die o.a. in wachtkamers en bij apotheken te vinden zullen zijn. Hiermee wil Vrijbit burgers, maar ook zorgverleners informeren over de risico's en nadelen die aan deelname aan dit systeem kleven.  

De actie beoogt tegenwicht te bieden aan de  drang en dwang van zorgverzekeraars en overheid om zorgverleners verplicht te stellen zich bij dit landelijk systeem voor de uitwisseling van medische gegevens aan te sluiten. Ook wil deze actie burgers/patiënten informeren over de misleidende wijze waarop geprobeerd wordt hen ‘toestemming’ te laten geven voor de uitwisseling van hun medische gegevens via een informatiesysteem dat niet alleen absoluut onveilig is maar dat eveneens zodanig is opgezet dat het niet langer mogelijk is om ( zoals vanouds) gericht toestemming te geven voor de uitwisseling van  voor een behandeling noodzakelijke medische gegevens met zorgverleners die direct bij de behandeling betrokken zijn. 

 

Doel van de actie

  • Voorkomen dat het EPD-LSP, wat medisch onwenselijk, veiligheidstechnisch verwerpelijk en juridisch ondeugdelijk is, wordt doorgezet.

 

  • Duidelijk maken dat voor het verstandig gebruik van de technische mogelijkheden om elektronische patiëntgegevens uit te wisselen een totaal andere opzet nodig is. Namelijk een opzet waarin de regie van de zorg bij de betrokken patiënt en diens zorgverlener blijft berusten, uitwisseling van medische data behandelingsgerelateerd kan blijven plaatsvinden en bij de logistiek gebruik wordt gemaakt van een betrouwbaar verzendsysteem. 

 

Toelichting

Het gaat om invoering  in de zorg van een ‘Landelijk Schakel Punt’ (LSP) dat de ICT-basisinfrastructuur vormt voor de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. Waarbij door de wettelijke verplichting het persoonsnummer BSN te gebruiken via het LSP,  eveneens de mogelijk ontstaat om de persoonlijke en vertrouwelijke medische gegevens te koppelen aan persoonsgegevens in databestanden van overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, het ministerie van Sociale Zaken en van Justitie, met het UWV, etc.  

In de huidige opzet is het de bedoeling dat in eerste instantie huisartsen, apothekers en ziekenhuizen op het systeem worden aangesloten. In de volgende fase zullen echter alle hulpverleners in de zorg op dit onveilige landelijke systeem worden aangesloten.Sinds 1 januari 2013 mogen medische gegevens uitsluitend worden uitgewisseld via het LSP-EPD op voorwaarde dat patiënten daar vanaf die datum uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. 

De  ‘toestemming’ zoals die aan huisartsen en apothekers mondeling kan worden verstrekt- en sinds kort digitaal ook rechtstreeks aan VZVZ, betreft echter niet de inhoud van de uit te wisselen informatie, noch het doelgebonden gebruik door de ontvanger van medische persoonsgegevens. Men geeft alleen maar toestemming voor het gebruik van het informatiesysteem en niet voor de uitwisseling van medische informatie zelf. Uitwisseling van vertrouwelijke medische gegevens op basis van deze gevraagde onvolkomen toestemming is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en met het fundamentele recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).In feite wordt mensen op deze manier gevraagd om toestemming te geven om af te zien van hun recht om zelf te kunnen bepalen welke medische informatie, voor welk doel, in het kader van een behandeling, mag worden uitgewisseld met andere zorgverleners.Burgerrechtenvereniging  

Vrijbit raadt daarom iedereen aan om GEEN ‘TOESTEMMING’ te geven voor uitwisseling van uw medische gegevens via dit nieuwe absoluut onveilige EPD systeem. En om de huisarts en apotheker te vragen om de uitwisseling van informatie, bij verwijzing of uitschrijven van recepten, voorlopig te blijven doen op de gebruikelijke wijze.